گزارش مصور و مستند از تاثیر آموزه های زرتشت بر فرهنگ ایرانی به صورت قطعات کوتاه برای یوتیوب

به کوشش اکبر معارفی

Part 1: Introduction

قسمت اول - مقدمه

http://www.youtube.com/watch?v=va5wItSAx18

 

Part 2: From Nietzsche to Mani

قسمت دوم – از نیچه تا مانی

http://www.youtube.com/watch?v=g1SlRIf9PtY&feature=related

 

Part 3: Religion of Light

قسمت سوم – دین نور

http://www.youtube.com/watch?v=5sNqXqSYKIw&feature=related

 

Part 4: From Mani to Scythians

قسمت چهارم – از مانی تا سکاها

http://www.youtube.com/watch?v=u3geH-Vjkk8

 

Part 5: From Scythians to Goths

قسمت پنجم – از سکاها تا گاتها

http://www.youtube.com/watch?v=e4kWTHOF8vo

Part 6: Invasion of the Huns and Expansion of Mithraism

قسمت ششم – حمله هون ها و گسترش آئین میترا

http://www.youtube.com/watch?v=N9Seq318qg8

Part 7: Mithraism and Semit Religions

قسمت هفتم – آئین میترا و ادیان سامی

http://www.youtube.com/watch?v=LvHMdOwusZ4

Part8: Birth of Cyrus

قسمت هشتم – تولد کورش

http://www.youtube.com/watch?v=TliZPNatkMg

Part 9: Rule of Cyrus Begins

قسمت نهم – آغاز حکومت کورش

http://www.youtube.com/watch?v=KOIDnHGSV9w

Part 10: Conquest of Lydia

قسمت دهم – تسخیر لیدی

http://www.youtube.com/watch?v=773Jw7XvQ58

Part 11: Conquest of Babylon

قسمت یازدهم – تسخیر بابل

http://www.youtube.com/watch?v=f3hptJzMfw0

Part 12 – Religious Tolerance in Iranian Culture

قسمت دوازدهم – رواداری یا تسامح دینی در فرهنگ ایرانی

http://www.youtube.com/watch?v=vmm1qTCGX0c

Part 13 – Free Will and Determinism

قسمت سیزدهم – جبر و اختیار

http://www.youtube.com/watch?v=yDfU1Z5l0wg

Part 14 - Iranian Values (1)

قسمت چهاردهم: ارزشهای ایرانی (۱)

http://www.youtube.com/watch?v=MvS4c7RVFIE

Part15: Rejection of Misogynist Culture

قسمت پانزدهم: نفی فرهنگ زن ستیزی
http://www.youtube.com/watch?v=TvCzbylenec

Part16: Rejection of Priesthood

قسمت شانزدهم: نفی روحانیت

http://www.youtube.com/watch?v=XrSYz1B4NAo

Part17: State Religion and its Outcome

قسمت هفدهم: دولتی شدن دین و نتایج آن

http://www.youtube.com/watch?v=FC14Oad6YeA
 
Part18: Competing Roles of the Magi’s

قسمت هجدهم: نقش دوگانه مغان

http://www.youtube.com/watch?v=SoCqa-Mgdy

 

Part 19: Religious State and its Outcome

قسمت نوزدهم: دولت دینی و نتایج آن

 
 
اکبر معارفی
akbarmoarefy@gmail.com