برای دانلود کتاب
اینجا را کلیک کنید

این خلاصه کتاب
قانون اساسی راه نجات ایران در روشنائی تاریخ
است

 

 

کتاب قانون اساسی،  نوشته دکتر نصر احمدی

 

  پیش نویس قانون اساسی، نوشته گروه آریانپور

 

پیش نویس قانون اساسی، نوشته حقوقدانان جنبش سبز

 

چرا قانون اساسی تنها راه نجات ایران است؟
گوش کنید

https://www.youtube.com/watch?v=WIsdHMkFWGk&feature=youtu.be